Waterwet en afvalwater

Het lozen van afvalwater wordt geregeld in drie besluiten voor specifieke doelgroepen met bijbehorende regelingen. Bij afvalwater hoort 'De Waterwet'.

De Waterwet

Deze wet regelt het beheer van watersystemen, zoals oppervlaktewater lichamen, waterkeringen en grondwaterlichamen. Voor het lozen van afvalwater zijn in de meeste gevallen algemene regels opgesteld. Deze lozingsbesluiten zijn per doelgroep vastgesteld:

 • Doelgroep Agrarisch. Het Activiteitenbesluit voor inrichtingen in de zin van:
  • Wet milieubeheer
  • Buiten inrichtingen (agrarische georiënteerde of daarmee verband houdende activiteiten)
 • Doelgroep Particulieren. Het Besluit lozing afvalwater huishoudens voor particuliere huishoudens
 • Doelgroep Overige. Het Besluit lozen buiten inrichtingen voor overige lozingen

In deze besluiten en regelingen komen alle lozingsroutes aan de orde: rioolstelsels, oppervlaktewater en bodem. Als in deze besluiten bij een bepaalde activiteit het lozen in het oppervlaktewater niet is geregeld, treedt de vergunningplicht van de Waterwet in werking. De meeste directe en indirecte lozingen zijn algemeen geregeld met de drie AMvB's (Algemene Maatregel van Bestuur). Uitzonderingen vormen risicovolle lozingen, waarvoor voorafgaande toestemming van het bevoegd gezag verplicht is.

Routes voor lozing afvalwater zijn:
 • Lozen in het vuilwaterriool
 • Lozen in een openbaar vuilwaterriool
 • Lozen via werk (geen riool) op een RWZI
 • Lozen op een riool aangesloten is op een zuivering die stedelijk afvalwater zuivert

Lozen in vuilwaterriool is voorwaardelijk toegestaan, indien voldaan wordt aan:
 • De voorschriften voor lozingen, die bij een 'activiteit met lozen' zijn opgeschreven
 • De zorgplicht

Voor (economische) activiteiten, waarbij er geloosd wordt, geldt er specifieke wet- en regelgeving. Deze is vastgelegd in Activiteitenbesluit, Regeling en Watervergunning. Op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (infomil.nl) is een overzicht te vinden van (economische) activiteiten en de bijbehorende wet- en regelgeving voor het lozen van afvalwater.

Activiteiten met lozen
 • Algemeen
  • Invulling zorgplicht
  • Technische voorzieningen
  • Olie- en vetafscheiders, etc.

 • Hemelwater
  • Afvloeiend hemelwater
  • Op- en overslag goederen

 • Grondwater en ander schoon water
  • Bodemsanering en proefbronnering
  • Ontwatering, bronnering
  • Koelwater
  • Spoelen van zand en zeeoogst vanaf vaartuig
  • Zandtransport
  • Oppervlaktewater terugbrengen

 • Biologisch afbreekbaar
  • Huishoudelijk afvalwater
  • Toiletwater van treinen
  • Militaire oefeningen
  • Jachthavens
  • Jachten
  • Horeca, kantines, ed.
  • Slachten van dieren
  • Voedingsmiddelenindustrie
  • Zuivering technisch werk (RWZI)
  • Gemeentelijk lozen

 • Reinigingswerkzaamheden
  • Werkzaamheden aan vaste objecten
  • Reinigen transportmiddel betonmortel
  • Reinigen en ontsmetten dierenverblijven
  • Wassen en spoelen bij melkwinning
  • Industriële tankautoreiniging
  • Reinigen en wassen van textiel
  • Schoonmaak drinkwatervoorzieningen

 • Inwendig reinigen of ontsmetten
  • Tanks of tankwagens
  • Voertuigen vervoer onverpakt vlees
  • Transport van dieren
  • Werktuigen waarin gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen zijn toegepast
  • Veegwagens of vuilniswagens

 • Agrarisch
  • Opslaan agrarische bedrijf stoffen
  • Spuiwater luchtwassysteem
  • Zuiveren water gietwatervoorziening
  • Ontijzeren grondwater
  • Behandelen gewassen
  • Aanmaken gewasbeschermingsmiddelen
  • Telen of kweken van gewassen in een kas
  • Telen of kweken van gewassen in een gebouw
  • Telen in de open lucht

 • Oliehoudend
  • Garages, motorwerkplaatsen, tanken vaartuigen
  • Autodemontage
  • Afleveren vloeibare brandstoffen, auto's, vrachtwagens en spoorvoertuigen. Tankstations
  • Tankplaatsen voor werktuigen, bv. kranen
  • Wassen van motorvoertuigen

 • Processen
  • Metaalbewerking
  • Ontwikkelen en afdrukken van foto's
  • Zeefdrukken
  • Vellenoffset, rotatieoffset en flexodruk of verpakkingsdiepdruk

 • Overig
  • Tandheelkundige bewerkingen
  • Laboratoria
  • Ziekenhuizen
  • Betonindustrie
  • Scheepswerven
  • Handelingen in het oppervlaktewater
  • Calamiteitenoefeningen
  • Asverstrooiing


Actuele wet- en regelgeving


Op onderstaande websites kunt u de actuele wet- en regelgeving raadplegen:
https://www.infomil.nl/
https://www.overheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/

Overige informatie:
http://www.infodwi.nl/
https://isso.nl/home/
http://www.kvinl.nl/
https://www.nen.nl/